دانشکده اقتصاد EMU

این دانشکده از سال 1986 در 14 رشته مقطع کارشناسی، 16 رشته مقطع کارشناسی ارشد و 4 رشته مقطع دکتری  حدود 9000 نفر را فارغ التحصیل کند.

یکی از مزیت های تحصیل در دانشگاه مدیترانه وجود ارتباطات این دانشگاه با نهاد های بین المللی است. هیئت هایی که دانشکده اقتصاد EMU با آنها همکاری دارد:

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation

AACSB: The Association to Advance Collegiate Schools of Business

ECPR: European Consortium for Political Research

شهریه سالانه با بورسیه 50%

زبان

دوره تحصیل

توضیحات

Programs

رشته ها

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Accounting and Financial Management

کارشناسی مدیریت حساب داری و مالی

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Banking and Insurance

کارشناسی بانکداری و سرمایه گذاری

4484$

ترکی

4

Bachelor / B.B.A.

Business Administration (Turkish)

کارشناسی مدیریت بازرگانی

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.B.A.

Business Administration

کارشناسی مدیریت بازرگانی

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Economics

کارشناسی اقتصاد

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Finance and Banking – Actuarial Science Double Major

کارشناسی بانکداری و امور مالی- علوم آماری

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Finance and Banking

کارشناسی بانکداری و امور مالی

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Human Resources Management

کارشناسی مدیریت منابع انسانی

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

International Finance

کارشناسی امور مالی بین المللی

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.A.

International Relations

کارشناسی روابط بین المللی

4484$

ترکی

4

Bachelor / B.S.

International Trade and Business (Turkish)

کارشناسی بازرگانی بین المللی

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

International Trade and Business

کارشناسی بازرگانی بین المللی

4484$

انگلیسی

5

Bachelor / B.S.

Management Information Systems – Information Technology Double Major

کارشناسی مدیریت سیستم اطلاعات- فناوری اطلاعات

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Management Information Systems

کارشناسی مدیریت سیستم اطلاعات

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Marketing

کارشناسی بازاریابی

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.A.

Political Science

کارشناسی علوم سیاسی

4484$

انگلیسی

4

Bachelor / B.A.

Public Administration

کارشناسی مدیریت  روابط عمومی

انگلیسی

1 – 2

Master / M.B.A.

Business Administration (with Thesis)

کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی کسب و کار با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.B.A.

Business Administration (without Thesis)

کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی کسب و کار بدون پایان نامه

ترکی

1 – 2

Master / M.A.

Business Management (Turkish with Thesis)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با پایان نامه

ترکی

1 – 1.5

Master / M.A.

Business Management (Turkish without Thesis)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.A.

Diplomacy and Conflict Management (with Thesis)

کارشناسی ارشد

انگلیسی

1 – 2

Master / M.S.

Economics (with Thesis)

کارشناسی ارشد اقتصاد با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.S.

Economics (without Thesis)

کارشناسی ارشد اقتصاد بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.S.

Energy Economics and Finance (with Thesis)

کارشناسی ارشد

اقتصاد انرژی و امور مالی با پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.S.

Finance and Banking (Online with Thesis)

کارشناسی ارشد بانکداری و امور مالی آنلاین با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.S.

Finance and Banking (Online without Thesis)

کارشناسی ارشد بانکداری و امور مالی آنلاین بدون پایان نامه

ترکی

1 – 1.5

Master / M.S.

Finance and Banking (Turkish without Thesis)

کارشناسی ارشد بانکداری و امور بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.S.

Finance and Banking (with Thesis)

کارشناسی ارشد بانکداری و امور با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.S.

Finance and Banking (without Thesis)

کارشناسی ارشد بانکداری و امور بدون پایان نامه

ترکی

1 – 1.5

Master / M.S.

Financial Economics (Turkish without Thesis)

کارشناسی ارشد اقتصاد مالی بدون پایان نامه

ترکی

1 – 2

Master / M.A.

Gender Studies (Turkish with Thesis)

کارشناسی ارشد  مطالعات جنسیت با پایان نامه

ترکی

1 – 1.5

Master / M.A.

Gender Studies (Turkish without Thesis)

کارشناسی ارشد  مطالعات جنسیت بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.A.

Gender Studies (with Thesis)

کارشناسی ارشد  مطالعات جنسیت با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.A

Human Resource Management (without Thesis)

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.A.

International Relations (with Thesis)

کارشناسی ارشد روابط بین المللی با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.A.

International Relations (without Thesis)

کارشناسی ارشد روابط بین المللی بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.I.B

International Trade and Business (without Thesis)

کارشناسی ارشد بازرگانی بین المللی بدون پایان نامه

ترکی

1 – 1.5

Master / M.S.

Managerial Economics (Turkish without Thesis)

کارشناسی ارشد  اقتصاد مدیریت بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.A

Marketing Management (with Thesis)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.A

Marketing Management (without Thesis)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بدون پایان نامه

انگلیسی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Business Administration

دکتری  مدیریت اجرایی کسب و کار

انگلیسی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Economics

دکتری اقتصاد

انگلیسی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Finance

دکتری امور مالی

انگلیسی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Political Science and International Relations

دکتری غلوم سیاسی و روابط بین المللی