دانشکده کامپیوتر EMU

شهریه سالانه با بورسیه 50% زبان دوره تحصیل توضیحات Programs رشته ها
4484$ ترکی 2 Associate / A.C.A.A. Accounting and Taxation Applications (Turkish) کاردانی حسابداری و مالیات
4484$ ترکی 2 Associate / A.B.E.T. Biomedical Equipment Technology (Turkish) کاردانی تجهیزات پزشکی
4484$ ترکی 2 Associate / A.C.P. Computer Programming (Turkish) کاردانی برنامه نویسی کامپیوتر
4484$ انگلیسی 2 Associate / A.C.P. Computer Programming and Information Technology کاردانی برنامه نویسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4484$ ترکی 2 Associate / A.C.T. Construction Technology (Turkish) کاردانی فناوری سازه
4484$ ترکی 2 Associate / A.E.E.T. Electrical and Electronics Technology (Turkish) کاردانی فناوری برق الکترونیک
4484$ ترکی 2 Associate / A.D.M.C.S Mapping and Cadastral Survey (Turkish) کاردانی نقشه برداری ثبتی
4484$ ترکی 2 Associate / A.D.M.D.O.M. Medical Documentation and Office Management (Turkish) کاردانی مدیریت اداری و اسناد پزشکی
4484$ ترکی 3 Technician / H.D.C.A.A. Accounting and Taxation Applications (Turkish) تکنیسین حسابداری و مالیات
4484$ ترکی 3 Technician / H.B.E.T. Biomedical Equipment Technology (Turkish) تکنیسین تجهیزات پزشکی
4484$ ترکی 3 Technician / H.D.C.P. Computer Programming (Turkish) تکنیسین برنامه نویسی کامپیوتر
4484$ ترکی 3 Technician / H.D.C.T.D.T. Construction and Technical Drawing Technologies (Turkish) تکنیسین فناوری طراحی سازه
4484$ ترکی 3 Technician / H.D.E.E.T. Electrical and Electronics Technology (Turkish) تکنیسین فناوری برق الکترونیک
4484$ ترکی 3 Technician / H.D.M.C.S Mapping and Cadastral Survey (Turkish) تکنیسین نقشه کشی و نقشه برداری ثبتی
4484$ ترکی 3 Technician / H.D.M.D.O.M. Medical Documentation and Office Management (Turkish) تکنیسین مدیریت اداری و اسناد پزشکی
4484$ ترکی 4 Bachelor / B.S. Information Systems and Technologies (Turkish) کارشناسی فناوری اطلاعات و سیستم
4484$ انگلیسی 5 Bachelor / B.S. Information Technology – Management Information Systems Double Major کارشناسی فناوری اطلاعات – مدیریت اطلاعات سیستم
4484$ انگلیسی 4 Bachelor / B.S. Information Technology کارشناسی فناوری اطلاعات
4043$ انگلیسی 1 – 1.5 Master / M.Tech. Information Technology (without Thesis) کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات بدون پایان نامه