کارشناسی ارشد دانشکده علوم بهداشت EMU

در این دانشکده 6 برنامه کارشناسی، 2 برنامه کارشناسی ارشد و  برنامه دکتری در 5 دپارتمان آن ارائه می گردد.

دپارتمان ها:

  • تغذیه و رژیم غذایی
  • فیزیوتراپی و توانبخشی
  • پرستاری
  • مدیریت بهداشت
  • علوم ورزشی

شهریه سالانه با بورسیه 50%

زبان

دوره تحصیل

توضیحات

Programs

رشته ها

7629$

ترکی

4

Bachelor / B.S.

Health Management (Turkish)

کارشناسی مدیریت بهداشت

7629$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Nursing (English)

کارشناسی پرستاری

7629$

ترکی

4

Bachelor / B.S.

Nursing (Turkish)

کارشناسی پرستاری

7629$

ترکی

4

Bachelor / B.S.

Nutrition & Dietetics (Turkish)

کارشناسی تغذیه و رژیم غذایی

7629$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Nutrition & Dietetics

کارشناسی تغذیه و رژیم غذایی

7629$

ترکی

4

Bachelor / B.S.

Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish)

کارشناسی فیزیوتراپی و توانبخشی

7629$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Physiotherapy and Rehabilitation

کارشناسی فیزیو تراپی و توانبخشی

7629$

ترکی

4

Bachelor / B.S.

Sports Sciences (Turkish)

کارشناسی علوم ورزش

ترکی

1 – 2

Master / M.S.

Nursing (Turkish with Thesis)

کارشناسی ارشد پرستاری با پایان نامه

ترکی

1 – 2

Master / M.S.

Nutrition and Dietetics (Turkish with Thesis)

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم غذایی با پایان نامه

ترکی

1 – 2

Master / M.S.

Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish with Thesis)

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و رژیم غذایی با پایان نامه

ترکی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Nutrition and Dietetics (Turkish)

دکتری تغذیه و رژیم غذایی

ترکی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish)

دکتری فیزیوتراپی و توانبخشی