رشته های کاردانی و کارشناسی NEU

لیست دانشکده های فعال و رشته های موجود :

دانشکده معماری 3 رشته

دانشکده علوم و هنر 8 رشته

دانشکده اقتصاد و علوم اداری 17 رشته

دانشکده مهندسی 16 رشته

دانشکده حقوق 2 رشته

دانشکده علوم بهداشت 12 رشته

دانشکده آموزش اتاتورک 20 رشته

دانشکده ارتباطات 6 رشته

دانشکده الهیات 1 رشته

دانشکده هنرهای زیبایی 2 رشته

دانشکده گردشگری 2 رشته

دانشکده تربیت بدنی و ورزش 4 رشته

دانشکده هنرهای نمایشی 2 رشته

رشته

program

زبان

شهریه سالانه

با بورسیه

دانشکده معماری

معماری

Architecture

انگلیسی

3140 یورو

معماری

Architecture

ترکی

3140 یورو

معماری داخلی

Interior Architecture

ترکی

3140 یورو سالانه

معماری داخلی

interior Architecture

انگلیسی

3140 یورو سالانه

معماری منظر

 Landscape Architecture

انگلیسی

3140 یورو سالانه

دانشکده علوم وهنر

زبان وادبیات انگلیسی

English Language and Literature

انگلیسی

3140 یورو سالانه

جغرافیا

Geography

ترکی

3140 یورو سالانه

تاریخ

History

ترکی

3140 یورو سالانه

ریاضیات

Mathematics

انگلیسی

3140 یورو سالانه

زیست شناسی مولکولی و ژنتیک

Molecular Biology and Genetics

انگلیسی

3140 یورو سالانه

زیست شناسی مولکولی و ژنتیک

Molecular Biology and Genetics

ترکی

3140 یورو سالانه

روان شناسی

Psychology

انگلیسی

3140 یورو سالانه

روان شناسی

Psychology

ترکی

3140 یورو سالانه

ترجمه و تفسیر

Translation and Interpretation

انگلیسی

3140 یورو سالانه

تدریس زبان وادبیات ترکی

Turkish Language and Literature

ترکی

3140 یورو سالانه

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

بانکداری و حسابداری

Banking and Accounting

انگلیسی

3140 یورو سالانه

بانکداری و امور مالی

Banking and Finance

انگلیسی

3140 یورو سالانه

بانکداری و امور مالی

Banking and Finance

ترکی

3140 یورو سالانه

مدیریت کسب و کار

Business Administration

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مدیریت کسب و کار

Business Administration

ترکی

3140 یورو سالانه

سیستم های اطلاعات کامپیوتر

Computer Information Systems

انگلیسی

3140 یورو سالانه

سیستم های اطلاعات کامپیوتر

Computer Information Systems

ترکی

3140 یورو سالانه

اقتصاد

Economics

انگلیسی

3140 یورو سالانه

اقتصاد

Economics

ترکی

3140 یورو سالانه

روابط اتحادیه اروپا

European Union Relations

انگلیسی

3140 یورو سالانه

روابط لتحادیه اروپا

European Union Relations

ترکی

3140 یورو سالانه

مدیریت منابع انسانی

Human Resources Management

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مدیریت منابع انسانی

Human Resources Management

ترکی

3140 یورو سالانه

مدیریت حفاظت واطلاعات

انگلیسی

3140 یورو سالانه

روابط بین الملل

international Relations

ترکی

3140 یورو سالانه

روابط بین الملل

international Relations

ترکی

3140 یورو سالانه

 مدیریت تجارت بین الملل

International Business Administration

ترکی

3140 یورو سالانه

مدیریت تجارت بین الملل

International Business Administration

ترکی

3140 یورو سالانه

بیمه و علوم آماری –

Insurance and Actuarial Sciences

ترکی

3140 یورو سالانه

مدیریت دانش

Knowledge Management

ترکی

3140 یورو سالانه

بازاریابی

Marketing

انگلیسی

3140 یورو سالانه

بازاریابی

Marketing

ترکی

3140 یورو سالانه

مدیریت سیستم های اطلاعات

Management Information Systems

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مدیریت سیستم های اطلاعات

Management Information Systems

ترکی

3140 یورو سالانه

علوم سیاسی

Political Science

انگلیسی

3140 یورو سالانه

علوم سیاسی

Political Science

ترکی

3140 یورو سالانه

مدیریت عمومی

Public Administration

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مدیریت عمومی

Public Administration

ترکی

3140 یورو سالانه

دانشکده مهندسی

هوش مصنوعی

Artificial Intelligence

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی خودرو

Automotive Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی خودرو

Automotive Engineering

ترکی

3140 یورو سالانه

مهندسی بیولوژیک

Bio- Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی پزشکی

Biomedical Engineering

ترکی

3140 یورو سالانه

مهندسی صنایع

Industrial Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی عمران

Civil Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی عمران

Civil Engineering

ترکی

3140 یورو سالانه

مهندسی کامپیوتر

Computer Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی کامپیوتر

Computer Engineering

ترکی

3140 یورو سالانه

مهندسی برق و الکترونیک

Electrical and Electronic Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی برق و الکترونیک

Electrical and Electronic Engineering

ترکی

3140 یورو سالانه

مهندسی مواد غذایی

Food Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی مواد غذایی

Food Engineering

ترکی

3140 یورو سالانه

مهندسی سیستم های اطلاعاتی

Information Systems Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی سیستم های اطلاعاتی

Information Systems Engineering

ترکی

3140 یورو سالانه

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

ترکی

3140 یورو سالانه

مهندسی مکاترونیک

Mechatronics Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی فناوری نانو مواد

Material Sciences and Nanotechnology Engineering

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی نفت و گاز طبیعی

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی نرم افزار

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مهندسی محیط زیست

Environmental Engineering

ترکی

3140 یورو سالانه

دانشکده حقوق

حقوق

Law

ترکی

3140 یورو سالانه

حقوق بین الملل

international law

انگلیسی

3140 یورو سالانه

دانشکده علوم بهداشت

شنوایی سنجی

انگلیسی

3140 یورو سالانه

شنوایی شناسی

ترکی

3140 یورو سالانه

رشد کودک

Child development

ترکی

3140 یورو سالانه

مدیریت اورژانسی و بحران

Emergency and Disaster Management

ترکی

3140 یورو سالانه

سالمندی

Gerontology

ترکی

3140 یورو سالانه

مدیریت بهداشت و درمان

Health Management

ترکی

3140 یورو سالانه

مامایی

Midwifery

ترکی

3140 یورو سالانه

تغذیه و رژیم های غذایی

ترکی

3140 یورو سالانه

تغذیه ورژیم درمانی

انگلیسی

3140 یورو سالانه

کار درمانی ترکی

Occupational Therapy

ترکی

3140 یورو سالانه

بهداشت حرفه ای و ایمنی

Occupational Health and Safety

ترکی

3140 یورو سالانه

گفتار درمانی

Speech  and Language Therapy

ترکی

3140 یورو سالانه

خدمات اجتماعی

Social Work

ترکی

3140 یورو سالانه

دانشکده  آموزشی آتاتورک

آموزش بزرگسالان

Adult Education Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش هنر

Art Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش تدریس

Classroom Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش کامپیوتر و تکنولوژی آموزشی

Computer Education and Instructional Technology

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش کامپیوتر و تکنولوژی

Computer Education and Instructional Technology

انگلیسی

3140 یورو سالانه

آموزش زبان انگلیسی

English Language Teaching

انگلیسی

3140 یورو سالانه

تدریس جغرافیا

Geography Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش تاریخ

History Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش ریاضیات برای مدارس ابتدایی

Mathematics Teaching for Elementary Schools

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش ریاضیات

Mathematics Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش موسیقی

Music Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش فلسفه

Philosophy Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش پیش دبستانی

Pre-School Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

روانشناسی مشاوره وراهنمایی

Psychological Councelling and Guidance

ترکی

3140 یورو سالانه

روانشناسی مشاوره

Psychological Councelling and Guidance

انگلیسی

3140 یورو سالانه

تاریخ آموزش دین و آموزش اخلاق

Religious History and Ethics Education Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش علوم تجربی

Science Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش  علوم تجربی

Science Teaching

انگلیسی

3140 یورو سالانه

آموزش علوم اجتماعی

Social Sciences Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش ویژه

Special Education

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش معلولین ذهنی*

Teaching Program for the Mentally Disadvantaged

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش طراحی تکنولوژی

Technology Design Teaching

ترکی

3140 یورو سالانه

آموزش زبان وادبیات ترکی

Turkish Language Teaching

ترکی

3140  یورو سالانه

دانشکده ارتباطات

روزنامه نگاری

ترکی

3140 یورو سالانه

کارتون و انیمیشن

ترکی

3140 یورو سالانه

روابط عمومی و تبلیغات

ترکی

3140 یورو سالانه

فیلم سازی و صدا و سیما

ترکی

3140 یورو سالانه

طراحی وارتباطات بصری

ترکی

3140  یورو سالانه

رادیو، تلویزیون و سینما

ترکی

3140 یورو سالانه

دانشکده الهیات

مطالعات الهیات

Theology Studies

ترکی

3140 یورو سالانه

دانشکده هنرهای زیبایی

طراحی گرافیک

ترکی

3140 یورو سالانه

هنرهای تجسمی

ترکی

3140 یورو سالانه

رشته های کاردانی

حسابداری ترکی

ترکی

3140 یورو سالانه

حسابداری انگلیسی

انگلیسی

3140 یورو سالانه

بیهوشی

ترکی

3140 یورو سالانه

انرژی های جایگزین و منابع فناوری

Alternative Energy and Sources Technology

ترکی

3140 یورو سالانه

مترجمی زبان انگلیسی

Applied English Translation

انگلیسی

3140 یورو سالانه

مرمت معماری

Architectural Restoration

ترکی

3140 یورو سالانه

تکنسین شنوایی سنجی

Audiometry Technician

انگلیسی

3140 یورو سالانه

تکنسین شنوایی سنجی

Audiometry Technician

ترکی

3140 یورو سالانه

فن آوری خودرو ترکی

Automotive Technologies

ترکی

3140 یورو سالانه

بانکداری و بیمه

 Banking and finance

ترکی  و انگلیسی

3140 یورو سالانه

فناوری دستگاه بیولوژیک

Biomedical Device Technology

ترکی

3140 یورو سالانه

برنامه نویسی کامپیوتر

 Computer Programming

ترکی

3140 یورو سالانه

تکنولوژی ساخت و ساز

Construction Technology

ترکی

3140 یورو سالانه

مراقبت از سالمندان

Elderly Care

ترکی

3140 یورو سالانه

برنامه نویسی کامپیوتر

Computer Programming

ترکی وانگلیسی

3140 یورو سالانه

فناوری و برنامه نویسی کامپیوتر

Computer Technology and Programming

ترکی

3140 یورو سالانه

 نقشه کشی  ساختمان

Construction and Technical Drawing Technologies

ترکی

3140 یورو سالانه

هنرهای آشپزی

Culinary Arts

ترکی

3140 یورو سالانه

تکنسین دیالیز

Dialysis Technician

ترکی و انگلیسی

3140 یورو سالانه

فناوری الکتریکی و الکترونیکی ترکی

Electrical and Electronic Technologies

ترکی

3140 یورو سالانه

تکنسین اعصاب و فیزیولوژی

Electro-neurophysiology Technician

ترکی

3140 یورو سالانه

فن آوری الکترونیکی (ترکی و انگلیسی)

Electronic Technologies

ترکی و انگلیسی

3140 یورو سالانه

اورژانس و کمک های اولیه

First And Emergency Assistance Technique

ترکی و انگلیسی

3140 یورو سالانه

فیلمسازی

Filmmaking

ترکی

3140 یورو سالانه

تجارت خارجی ترکی

Foreign Trade

ترکی

3140 یورو سالانه

طراحی گرافیک ترکی

Graphic Design

ترکی

3140 یورو سالانه

آرایشگاه و مراقبت از زیبایی

Hairdressing and Beauty Care

ترکی

3140 یورو سالانه

تکنسین آزمایشگاه دامپزشکی

Laboratorian and Veterinary Health Technician

ترکی

3140 یورو سالانه

اسناد پزشکی و منشیگری

Medical Documentation and Secretarial

ترکی و انگلیسی

3140 یورو سالانه

تکنولوژی تصویربرداری پزشکی

Medical Imaging Technology

ترکی و انگلیسی

3140 یورو سالانه

تکنسین مامایی ترکی

Midwifery Technician

ترکی

3140 یورو سالانه

تکنسین دهان و دندان

Mouth and Dental Support Personnel

ترکی و انگلیسی

3140 یورو سالانه

بهداشت و ایمنی شغلی

Occuptional Health and Safety

ترکی

3140 یورو سالانه

اتاق عمل

Operating Room Practice

انگلیسی و ترکی

3140 یورو سالانه

بینایی سنجی ترکی

Opticianry

ترکی

3140 یورو سالانه

تکنسین ارتوپدی و  پروتز

Orthopedic Prosthesis Orthosis Technician

ترکی

3140 یورو سالانه

تکنسین آزمایشگاه و آسیب شناسی

Pathology Laboratory Technician

ترکی

3140 یورو سالانه

خدمات دارویی

Pharmaceutical Services

ترکی

3140 یورو سالانه

تکنیک های پرفیوژن

Perfusion Techniques

ترکی

3140 یورو

عکاسی و فیلم برداری

Photography and cameraman

ترکی

3140 یورو

تکنسین فیزیوتراپی

Physiotherapy Technician

ترکی

3140 یورو

فناوری رادیو تلویزیون

Radio Television Technology

ترکی

3140 یورو

تکنسین رادیو تراپی

Radiotherapy Technician

ترکی

3140 یورو

مدیریت گردشگری

Tourism and Management

انگلیسی

3140 یورو

ارتباط تصویری

Visual Communication

ترکی

3140 یورو

دانشکده مدیریت گردشگری و هتل

مدیریت گردشگری و هتلداری انگلیسی

Tourism and Hotel Management

انگلیسی

3140 یورو

مدیریت گردشگری و هتلداری ترکی

Tourism and Hotel Management

ترکی

3140 یورو

آشپزی ترکی

Gastronomy

ترکی

3140 یورو

دانشکده تربیت بدنی و ورزش

آموزش ورزش و تربیت بدنی

Physical Education and Sports Teaching

ترکی

3140 یورو

تفریح و سرگرمی

Recreation

ترکی

3140 یورو

مدیریت ورزشی

Sports Management

ترکی

3140 یورو

آموزش فعالیتهای ورزشی

Physical Education and Sports Teaching

ترکی

3140 یورو

دانشکده هنرهای نمایشی  

بازیگری

Acting

ترکی

3140 یورو

نوشتن نمایشنامه

Drama Writing

ترکی

3140 یورو