رشته های کارشناسی دانشکده معماری EMU

دانشکده معماری از سال 1991 از دانشکده مهندسی جدا شده است و دارای 3 رشته کارشناسی، 7 رشته کارشناسی ارشد و 1 رشته دکتری می باشد.

این دانشکده با نهادهای بین المللی متعددی مشارکت دارد:

NAAB: National Architectural Accrediting Board

MİAK: Architectural Accrediting Board

AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs

EAAE: European Association for Architectural Education

ENHR: European Network for Housing Research

IFI: International Federation of Interior Architects/Designers

رشته های این دانشکده به شکل ذیل می باشد:

* شهریه ذکر شده در رشته های کارشناسی ارشد و دکتری به صورت 5 درس با بورسیه 50% می باشد. 

شهریه سالانه با بورسیه 50% زبان دوره تحصیل توضیحات Programs رشته ها
5440$ انگلیسی 4 Bachelor / B.Arch. Architecture کارشناسی معماری
5440$ ترکی 4 Bachelor / B.Intarch. Interior Architecture (Turkish) کارشناسی معماری داخلی
5440$ انگلیسی 4 Bachelor / B.Intarch. Interior Architecture کارشناسی معماری داخلی
5047$ انگلیسی 1 – 2 Master / M.S. Architecture (with Thesis) کارشناسی ارشد معماری با پایان نامه
3882$ انگلیسی 1 – 1.5 Master / M.Arch. Architecture (without Thesis) کارشناسی ارشد معماری بدون پایان نامه
5047$ انگلیسی 1 – 2 Master / M.S. Cultural Heritage Studies (with Thesis) کارشناسی ارشد مطالعات میراث فرهنگی با پایان نامه
5047$ انگلیسی 1 – 2 Master / M.S. Interior Architecture (with Thesis) کارشناسی ارشد معماری داخلی با پایان نامه
3882$ انگلیسی 1 – 1.5 Master / M.Int.Arc. Interior Architecture (without Thesis) کارشناسی ارشد معماری داخلی بدون پایان نامه
5047$ انگلیسی 1 – 2 Master / M.S. Urban Design (with Thesis) کارشناسی ارشد طراحی شهری با پایان نامه
3882$ انگلیسی 1 – 1.5 Master / M.U.D. Urban Design (without Thesis) کارشناسی ارشد طراحی ارشد بدون پایان نامه
8353$ انگلیسی 2 – 5 PhD / Ph.D. Architecture دکتری معماری