کارشناسی دانشکده مهندسی EMU

دانشکده بزرگ مهندسی EMU با 22 رشته کارشناسی، 8 رشته کارشناسی ارشد و 5 رشته دکتری در 5 دپارتمان آن تا کنون 10000نفر فارغ التحصیل داشته است و حدود 3000 نفر در حال حاظر مشغول به تحصیل اند.

این دانشکده با نهاد ABET همکاری دارد و عضو انجمن های ACM، ASME، EESTEC، IIE می باشد.

ABET: Engineering Accreditation Commission of ABET

ACM: Association for Computing Machinery

ASME: American Society of Mechanical Engieers

EESTEC: Electrical Engineering Students’ European

IIE: Institute of Industrial Engineers Student

شهریه سالانه با بورسیه 50%

زبان

دوره تحصیل

توضیحات

Programs

رشته ها

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Biomedical Engineering

کارشناسی مهندسی پزشکی

5440$

ترکی

4

Bachelor / B.S.

Civil Engineering (Turkish)

کارشناسی مهندسی عمران

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Civil Engineering

کارشناسی مهندسی عمران

5440$

ترکی

4

Bachelor / B.S.

Computer Engineering (Turkish)

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Computer Engineering – Information System Engineering Double Major

کارشناسی مهندسی کامپیوتر – مهندسی اطلاعات سیستم

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Computer Engineering – Software Engineering Double Major

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم افزار

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Computer Engineering

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Electrical and Electronic Engineering – Information Systems Engineering Double Major

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک – مهندسی اطلاعات سیستم

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Electrical and Electronic Engineering – Mechatronics Engineering Double Major

کارشناسی برق الکترونیک – مهندسی مکاترونیک

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Electrical and Electronic Engineering

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Electronics and Communication Engineering

کارشناسی مهندسی برق و ارتباطات

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Industrial Engineering – Business Administration Double Major

کارشناسی مهندسی صنعت – مدیریت بازرگانی

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Industrial Engineering – Mechanical Engineering Double Major

کارشناسی مهندسی صنعت – مهندسی مکانیک

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Industrial Engineering

کارشناسی صنعت

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Information System Engineering – Computer Engineering Double Major

کارشناسی مهندسی اطلاعات سیستم – مهندسی کامپیوتر

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Information Systems Engineering – Electrical and Electronic Engineering Double Major

کارشناسی مهندسی اطلاعات سیستم – مهندسی برق الکترونیک

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Information Systems Engineering

کارشناسی مهندسی اطلاعات سیستم

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Management Engineering

کارشناسی مهندسی مدیریت

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Mechanical Engineering – Industrial Engineering Double Major

کارشناسی مهندسی مکانیک – مهندسی صنعت

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Mechanical Engineering

کارشناسی مهندسی مکانیک

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Mechatronics Engineering

کارشناسی مهندسی مکاترونیک

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Software Engineering – Computer Engineering Double Major

کارشناسی مهندسی نرم افزار – مهندسی کامپیوتر

5440$

انگلیسی

4

Bachelor / B.S.

Software Engineering

کارشناسی مهندسی نرم افزار

انگلیسی

1 – 2

Master / M.S.

Civil Engineering (with Thesis)

کارشناسی ارشد مهندسی عمران با پابان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.S.

Computer Engineering (with Thesis)

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.S.

Computer Engineering (without Thesis)

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.S.

Electrical and Electronic Engineering (with Thesis)

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.S.

Engineering Management (without Thesis)

کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.S.

Industrial Engineering (with Thesis)

کارشناسی ارشد مهندسی صنعت با پایان نامه

انگلیسی

1 – 1.5

Master / M.S.

Industrial Engineering (without Thesis)

کارشناسی ارشد مهندسی صنعت بدون پایان نامه

انگلیسی

1 – 2

Master / M.S.

Mechanical Engineering (with Thesis)

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با پایان نامه

انگلیسی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Civil Engineering

دکتری مهندسی عمران

انگلیسی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Computer Engineering

دکتری مهندسی کامپیوتر

انگلیسی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Electrical and Electronic Engineering

دکتری مهندسی برق الکترونیک

انگلیسی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Industrial Engineering

دکتری مهندسی صنعت

انگلیسی

2 – 5

PhD / Ph.D.

Mechanical Engineering

دکتری مهندسی مکانیک